Υπηρεσίες Σύμβουλου Μηχανικού

 Αφού καταφέρετε να πάρετε την πολυπόθητη άδεια δόμησης θα αρχίσετε σιγά σιγά να ξεκινήσετε την υλοποίηση του ονείρου σας, την κατασκευή της οικίας σας που είναι μια δύσκολη και απαιτητική υπόθεση.

Για να καταφέρετε να κάνετε το όνειρο σας πραγματικότητα θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε όλο τον κόσμο της οικοδομής και την απαιτούμενη γραφειοκρατία αποφεύγοντας παράλληλα όλες τις παγίδες που μπορεί μα προκύψουν.

Μπορούμε να σας βγάλουμε από την δύσκολη θέση παρέχοντας σας υπηρεσίες Σύμβουλου Μηχανικού.

Οι υπηρεσίες σύμβουλου μηχανιού αποτελούνται από 2 σκέλη, την οικονομοτεχνική διαχείριση του έργου  και την τεχνική επίβλεψη  της κατασκευής.

Παρακάτω αναλύεται τι περιλαμβάνει η διαχείριση έργου και τι η τεχνική επίβλεψη του έργου

 

 1. Διαχείριση του Έργου

 

Αυτό περιλαμβάνει:

 

 • Χωροθέτηση οικοδομής επί του οικοπέδου (χάραξη εκσκαφών-θεμελίων κ.λ.π)
 • Ανεύρεση συνεργείων για τις εργασίες κατασκευής της οικοδομής.
 • Διαχείριση παροχής όλων των απαραίτητων στοιχείων που υπάρχουν για το Έργο (μελέτες εφαρμογής, τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές, σχέδια), προφορική υποστήριξη) για την ορθή σύνταξη προσφορών από τους υπεργολάβους.
 • Αξιολόγηση προσφορών.
 • Σύνταξη συμφωνητικών προς υπογραφή από υπεργολάβους και Κύριο του Έργου, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα επίβλεψης από μέρους του Μηχανικού και η ορθή εκτέλεση από μέρους του υπεργολάβου, με ταυτόχρονα ελεγχόμενο και σωστά προσυμφωνημένο οικονομικό αντίκρισμα.
 • Συντονισμός εργασιών και συνεργείων, έτσι ώστε το έργο να εξελίσσεται με ομαλό ρυθμό, σύμφωνα με τη χρηματοροή που έχει αποφασισθεί από τον Κύριο του Έργου. Αυτό επιτυγχάνεται με μεταβάσεις επί τόπου του έργου για την παρακολούθηση της ροής των εργασιών και με συντονισμό των συνεργείων.
 • Επίβλεψη των συνεργείων, έτσι ώστε, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου να προκύψει το επιθυμητό και τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται με επί τόπου συνεννοήσεις με τα συνεργεία, παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης σε αυτά και έλεγχος εργασιών για την αποδοχή του εκτελούμενου έργου είτε την αποξήλωση και επανεκτέλεσή του, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
 • Υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων από τον Κύριο του Έργου αναφορικά με τη διαμόρφωση του κτηρίου (επιλογή υλικών, τεχνικών και άλλων λύσεων, εγκαθιστούμενων συστημάτων κ.α.)
 • Παραλαβή των υλικών που έχουν παραγγελθεί επί του έργου.
 • Σύνταξη επιμετρητικών λογαριασμών ή έλεγχος και έγκριση λογαριασμών υπεργολάβων, ανάλογα με τον συμφωνηθέντα τρόπο πληρωμής, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος πληρωμών από τον Κύριο του Έργου, ο οποίος δίνει την τελική έγκριση.
 • Παρακολούθηση και τήρηση του αναγκαίου αρχείου, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Έργου έναντι των Δημοσίων Φορέων που τυχόν εμπλέκονται, ήτοι ενδεικτικά:

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:

1) Κατάθεση δικαιολογητικών για καταγραφή της οικοδομής στα βιβλία του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

ΔΕΗ:

1) Διαδικασίες εργοταξιακής παροχής

2) Τήρηση αρχείου σύνδεσης λογαριασμών

3) Συνεννόηση με τεχνικές υπηρεσίες για την τελική ηλεκτροδότηση

ΕΥΔΑΠ:

1) Διαδικασίες εργοταξιακής παροχής

2) Τήρηση αρχείου σύνδεσης λογαριασμών

3) Συνεννόηση με τεχνικές υπηρεσίες για την τελική υδροδότηση

ΠΟΛ/ΜΙΑ:

1) Διαδικασίες εργοταξιακών παροχών

2) Διαδικασία αποπεράτωσης οικοδομής & εγκρίσεων τελικών παροχών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ

ΙΚΑ:

1) Παρακολούθηση συμπλήρωσης ενσήμων από τα συνεργεία  σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία

2) Διαδικασίες τελικής έγκρισης ΙΚΑ περί αποπεράτωσης των  εργασιών.

 

ΕΦΟΡΙΑ:

1) Κατάθεση τελικού ΕΚΚΟ, και των απαραίτητων πινάκων στην αρμόδια ΔΟΥ με όλα τα παραστατικά που απαιτούνται σύμφωνα με τον από την Πολεοδομία εγκριθέντα προϋπολογισμό, έτσι ώστε να γίνει η τελική σύνδεση με την ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ.

 • Οικονομική παρακολούθηση του έργου. Πιο συγκεκριμένα:
 • Σύνταξη μηνιαίου συγκεντρωτικού οικονομικού πίνακα του έργου, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 • Τις οικονομικές υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου προς υπεργολάβους για εργασίες που έχουν γίνει & έχουν εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό.
 • Τις οικονομικές υποχρεώσεις του Κυρίου του Έργου που απορρέουν από υπογραφέντα συμφωνητικά (προκαταβολές, εξοφλήσεις εγγυήσεων καλής εκτέλεσης κ.λ.π.)
 • Προϋπολογισμός των εξόδων της οικοδομής για τον επόμενο μήνα & προγραμματισμός των ημερομηνιών εκταμίευσης.
 • Σύνταξη όποτε είναι αναγκαίο εκτάκτων πινάκων πληρωμών για εργασίες ή υποχρεώσεις που δεν ήταν δυνατόν να προγραμματιστούν (υπογραφές συμφωνητικών, πληρωμές συνδέσεων ΔΕΗ, απρόβλεπτες εργασίες κ.α.)
 • Τήρηση αρχείου πληρωμών & παραστατικών, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο οικονομικός έλεγχος του έργου και να δημιουργηθεί ο τελικός φάκελος προς κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ.

     2.   Τεχνική επίβλεψη Κατασκευής

Επιβλέπεται  σε σταθερή βάση η ορθή υλοποίηση του αντικειμένου, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές ή κάθε άλλο κείμενο που καθορίζει τον τρόπο κατασκευής του Έργου. Ελέγχονται τα υλικά και τα συνεργεία που χρησιμοποιούν οι υπεργολάβοι. Επιλύονται τεχνικά θέματα που πιθανά θα προκύψουν και παρέχεται η τεχνική υποστήριξη στον Κύριο του Έργου για αποφάσεις που αφορούν το τεχνικό αντικείμενο του Έργου. Επιβλέπονται οι διαδικασίες ελέγχων και τεχνικών δοκιμών που επιβάλει το πρόγραμμα ποιότητας του Έργου. Επιβλέπονται οι δοκιμές λειτουργίας εξοπλισμού και καταγράφονται οι παρατηρήσεις στην παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και πιστοποιείται η θεραπεία τους για την προσωρινή παραλαβή του Έργου. Το αντικείμενο της επί τόπου του Έργου Τεχνικής Επίβλεψης αναφέρεται, ενδεικτικά παρακάτω:

 

Εκσκαφές

Χάραξη κατ’ εφαρμογή σχεδίων εκσκαφών

Εκτίμηση εδαφικών συνθηκών

Φέρων Οργανισμός

Χάραξη κατ’ εφαρμογή σχεδίων Κατόψεων

Ποιότητα υλικών

Έλεγχος Ξυλοτύπων – Οπλισμών

Επίβλεψη εργαστηριακών ελέγχων

Επάρκεια και σωστή τοποθέτηση μόνωσης, σύμφωνα με τη μελέτη Θερμομόνωσης και τα      συμφωνηθέντα κ.τ.λ

Τοιχοδομές (Κτισίματα)

Χάραξη κατ’ εφαρμογή σχεδίων Κατόψεων

Μόρφωση και τοποθέτηση σενάζ

Ποιότητα υλικών

Επάρκεια και σωστή τοποθέτηση μόνωσης, σύμφωνα με τη μελέτη Θερμομόνωσης και τα συμφωνηθέντα, κ.λ.π.

Σωληνώσεις υδραυλικών-ηλεκτρικών Ψευτόκασες κουφωμάτων Κτίσιμο τζακιών

Ποιότητα υλικών

Οδεύσεις υδραυλικών-ηλεκτρικών σωληνώσεων και θέση απολήξεων παροχών, βάσει σχεδίων Υδραυλικής Μελέτης και Μελέτης Ηλεκτρικών

Πιθανή συνεννόηση για έξτρα υδραυλικές ή ηλεκτρικές παροχές (π.χ. καλωδιώσεις συναγερμού, ηχείων, κ.λ.π.)

Οδεύσεις σωληνώσεων αποχέτευσης, βάσει σχεδίων Υδραυλικής Μελέτης

Φρεάτια (θέση, βάθος, κατασκευή, κ.λ.π.)

Αποχέτευση Υπογείων Χώρων

Οδεύσεις σωληνώσεων, βάσει σχεδίων Μελέτης Καυσίμου Αερίου

Θέση για την εγκατάσταση των μετρητών καυσίμου αερίου.

Πιστοποίηση της εγκατάστασης καυσίμου αερίου υπό του ειδικευμένου συνεργείου, κ.λ.π. Τζάκια (τύπος τζακιού, επένδυση, κ.λ.π.)

Στηρίξεις κασών – ψευτοκασών, κ.λ.π.

Επιχρίσματα

Ποιότητα υλικών

Εφαρμογή οδηγών στη 2η στρώση επιχρισμάτων

Ορθή εφαρμογή στα τελειώματα στις γωνιές

Τήρηση μέτρων ασφαλείας (σκαλωσιές, λινάτσες, κ.λ.π.)

Επιχρίσματα όψεων, κ.λ.π.

Σωληνώσεις υδραυλικών – θέρμανσης, καλωδιώσεις ηλεκτρικών

Ποιότητα υλικών

Οδεύσεις σωληνώσεων, βάσει σχεδίων Μελέτης Ύδρευσης – Θέρμανσης

Καλωδιώσεις – Ηλεκτρολογικοί Πίνακες

Δάπεδα

Ποιότητα υλικών τοποθέτησης (κόλλες, κονιάματα, καδρόνια πατωμάτων, κ.λ.π.)

Εφαρμογή υποστρωμάτων (αφρομπετόν, κονιάματα, καδρόνια, κ.λ.π.)

Επιλογή πλακιδίων ή άλλου τύπου υλικών δαπέδου

Ηχομονώσεις

Διάφορες ιδιαιτερότητες( Π.χ. τοποθέτηση πλακιδίων σε “ρόμβο”, αρμολόγηση με φαρδύ αρμό, πλακίδια λουτρών, διαμόρφωση κατάλληλων ρύσεων όπου επιβάλλεται, κ.λ.π.)

Δάπεδα pilotis και υπογείου (υποστρώματα), κ.λ.π.

Μόνωση δώματος

Ποιότητα υλικών τοποθέτησης (ασφαλτόπανα, κονιάματα, πίσσες, κ.λ.π.)

Ορθή εφαρμογή στρωμάτων μόνωσης

Διάφορες ιδιαιτερότητες( Π.χ. περιμετρικά λούκια, επίτευξη κατάλληλων ρύσεων, σιφώνια ομβρίων, κ.λ.π.)

Αλουμίνια – Υαλοπίνακες – Σιδηρουργικά

Ποιότητα υλικών (συμφωνηθείσα σειρά αλουμινίων, προβλεπόμενοι υαλοπίνακες, κ.λ.π.)

Ορθή εφαρμογή και λειτουργία (στεγάνωση, σιλικόνες, κ.λ.π.)

Κιγκλιδώματα εξωστών, περιφραγμάτων, κ.λ.π.

Ξυλουργικά – Έπιπλα Κουζίνας

Ποιότητα υλικών (συμφωνηθέντα υλικά, σχέδια, κ.λ.π.)

Επιλογή τύπου, σχεδίου και υλικών για έπιπλα κουζίνας

Ορθή εφαρμογή και λειτουργία

Διάφορες ιδιαιτερότητες( Π.χ. ειδικά υλικά, ιδιαίτεροι χρωματισμοί, κ.λ.π.)

Γύψινες Διακοσμήσεις

Ποιότητα υλικών (συμφωνηθέντα υλικά, σχέδια, κ.λ.π.)

Ορθή εφαρμογή

Διάφορες ιδιαιτερότητες( Π.χ. ειδικά τεμάχια, γυψοσανίδες, κ.λ.π.)

Είδη Υγιεινής

Ποιότητα υλικών (συμφωνηθέντα υλικά, σχέδια, κ.λ.π.)

Ορθή τοποθέτηση

Διάφορες ιδιαιτερότητες( Π.χ. ειδικά τεμάχια, έπιπλα λουτρών, κ.λ.π.)

Θέρμανση

Ποιότητα υλικών (συμφωνηθέντα υλικά, μηχανήματα, εξοπλισμός Λεβητοστασίου, τύπος θερμαντικών σωμάτων, κ.λ.π.)

Ορθή τοποθέτηση και λειτουργία (Δοκιμές)

Διάφορες ιδιαιτερότητες( Π.χ. ειδικά τεμάχια, ειδικές θέσεις, κ.λ.π.)

Χρωματισμοί

Ποιότητα υλικών (συμφωνηθέντα υλικά, χρώματα, κ.λ.π.)

Ορθή εφαρμογή

Διάφορες ιδιαιτερότητες (Π.χ. σπατουλαρίσματα, χρωματισμοί κουφωμάτων, κ.λ.π.)

Χρωματισμοί όψεων και σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών και περιφραγμάτων

Σωληνώσεις Αποχετεύσεων Ομβρίων – Ακαθάρτων  Περ. Χώρου

Ποιότητα υλικών

Εργασίες περιβ. Χώρου

Φρεάτια (θέση, βάθος, κατασκευή, κ.λ.π.)

Επένδυση εξωτερικών σωληνώσεων, κ.λ.π.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου