Τεχνικές Προδιαγραφές Κατοικίας

Προδιαγραφές κατοικίας

Άρθρο 1. Ασφάλεια έργου

Για όλο το χρονικό διάστημα που θα ανεγείρεται η οικοδομή, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό,  θα καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο γενικής αστικής ευθύνης, με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 600.000 ευρώ. Καλύπτει σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι ποσού 300.000ευρώ, σωματικές βλάβες ανά περιστατικό μέχρι ποσού 600.000ευρώ και γενική αστική ευθύνη κατά περιστατικό μέχρι 600.000ευρώ. Επίσης, καλύπτει αστική ευθύνη εργοδότη με συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης τα 400.000ευρώ.

Άρθρο 2. Εκσκαφές – θεμελιώσεις

Οι εκσκαφές υπογείων και θεμελίων, θα εκτελεστούν επί εδαφών με βαθμό σκληρότητας που ο εκσκαφέας δύναται να σκάψει (γαιώδη εδάφη), σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους σχετικούς οικοδομικούς κανονισμούς και τις Αστυνομικές διατάξεις. Γενικά, όλα τα προϊόντα των εκσκαφών θα απορριφθούν μακριά από την οικοδομή και σε μέρη επιτρεπόμενα από την Αστυνομία.

Άρθρο 3. Οικοδομικός σκελετός και άοπλα σκυροδέματα

Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού των κτιρίων θα είναι κατηγορίας C20/25  και ο χάλυβας ελληνικής προέλευσης, (Σιδενόρ ή Χ.Θ Χάλυβας Θεσσαλίας), ποιότητας S500s, (Β500C σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΛΟΤ). Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο – εργοστασιακό σκυρόδεμα, με τα ανάλογα πιστοποιητικά αντοχών. Οι κολώνες και οι δοκοί του κτιρίου στο εξωτερικό μέρος, όπου προβλέπονται από την μελέτη θερμομόνωσης, θα μονωθούν με μονωτικό υλικό πάχους 5cm Neopor της BASF . Τα τοιχία του υπογείου θα περαστούν δύο χέρια με στεγανοποιητικό MAX SEAL, για προστασία έναντι εξωτερικής υγρασίας.

Άρθρο 4. Τοίχοι πλήρωσης, τζάκια

Όλες οι τοιχοποιίες, εσωτερικές και εξωτερικές, θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους κανονικά ψημένους, πολύ καλής ποιότητας, διαστάσεων (σε εκατοστόμετρα) 6Χ9Χ19 εξάοποι, 12Χ6Χ19 οκτάοποι και 12Χ9Χ19 δωδεκάοποι.Θα μονωθούν με μονωτικό υλικό πάχους 5cm Neopor της BASF.

Ενισχυτική ζώνη (σενάζ) με σιδηρό οπλισμό 3Φ8 θα υπάρχει σ’ όλες τις τοιχοποιίες, τουλάχιστον μία καθ’ όλο το ύψος ή στη μέση του τοίχου ή στην ποδιά του παραθύρου. Ειδικά για τα σενάζ των εξωτερικών τοίχων, θα τοποθετηθεί η ίδια μόνωση με αυτή των τοίχων, σε πάχη των 3εκ. για την εξάλειψη θερμογεφυρών στο κτίριο.

Σε κάθε κατοικία θα κατασκευαστεί  ένα τζάκι με εστία στο σαλόνι. Περιλαμβάνει εστία με διάσταση 65Χ85εκ φούσκα και καπνοδόχο. Τα υλικά είναι πυρότουβλα κίτρινα Τσέχικα, το TABER μεταλλικό και η καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τεμάχια σκυροδέματος ορθογωνικής διατομής, τα οποία θα ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρή τσιμεντοκονία και στερεωμένα στον σκελετο της οικοδομής με μεταλλικά ελάσματα.

Άρθρο 5. Επιχρίσματα – σοβάδες

Όλες οι προς επίχριση επιφάνειες της οικοδομής θα επιχριστούν με ασβεστοκονίαμα διαστρωμένο σε τρεις στρώσεις και ενισχυμένο με τσιμέντο, με χρήση μηχανικών και μη εργαλείων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από έμπειρο προσωπικό ως ακολούθως:

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης, θα τοποθετηθεί ειδικό υαλόπλεγμα σοβατίσματος, σε πλάτος 33εκ. και μήκους όσο απαιτείται, στα σημεία αλλαγής υλικού των όψεων, αλλά και στο εσωτερικό της οικοδομής, στις διελεύσεις των ηλεκτρολογικών, για την αποφυγή ρηγματώσεων  του επιχρίσματος.

Άρθρο 6. Υδραυλικές εγκαταστάσεις

–   Εγκαταστάσεις ύδρευσης:

Παροχή κρύου νερού προβλέπεται στις κουζίνες, στα λουτρά, στη θέση των πλυντηρίων και στα μπαλκόνια. Σε κάθε επίπεδο, θα τοποθετηθεί συλλέκτης κρύου και ζεστού νερού, από τον οποίο θα γίνεται η ανεξάρτητη τροφοδότηση κάθε υδραυλικού υποδοχέα με πολυστρωματικούς (πλαστικούς) σωλήνες επενδεδυμένους με μαλακό  PVC.

Ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς των λουτρών και στους νεροχύτες μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα με μπόιλερ τριπλής ενέργειας 160lt που θα εγκατασταθεί στο δώμα. Οι σωληνώσεις της διανομής του ζεστού νερού θα είναι πλαστικές, πολυστρωματικές, ευθείς και επενδεδυμένες με μόνωση τύπου ARMAFLEX πάχους 9mm και ανάλογης διατομής.

–   Εγκαταστάσεις ομβρίων

Η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από τις ταράτσες και τους εξώστες της οικοδομής, για τα μεν οριζόντια τμήματα με επιφανειακή απορροή με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις όχι μικρότερες από 2%, για τα δε κατακόρυφα, μέσω κατακόρυφων σωληνώσεων, εγχώριας προέλευσης, ορθογωνικής διατομής 6Χ10εκ. οι οποίοι θα διέρχονται εξωτερικά από τις όψεις της οικοδομής και θα καταλήγουν στον περιββάλοντα χώρο.

–   Αποχετεύσεις ακαθάρτων και λημμάτων

Η απομάκρυνση των ακαθάρτων υδάτων και των λυμάτων της οικοδομής θα γίνουν, μέσω δικτύου οριζοντίων και κατακόρυφων ευθύγραμμων σωληνώσεων, εγχώριας προέλευσης, βαρέως τύπου, ονομαστικής αντοχής 6 ατμοσφαιρών, κυκλικής διατομής, διαμέτρου η οποία θα καθορίζεται. από την αντίστοιχη μελέτη, οι οποίοι θα διέρχονται εσωτερικά από τους ορόφους της οικοδομής και πλησίον στα προς αποχέτευση σημεία, και θα καταλήγουν μέσω της οροφής του υπογείου στο δημόσιο δίκτυο ακαθάρτων, με υπόγειο αγωγό, ο οποίος θα είναι εφοδιασμένος στο σημείο απόληξής του με φρεάτιο διαστάσεων 30Χ30 εκατοστόμετρα με κατάλληλη διάταξη μηχανοσίφωνα για αποφυγή οσμών.

Άρθρο 7. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ισχυρών και Ασθενών ρευμάτων

–   Θεμελιακή γείωση

Θα γίνει εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αδείας, ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας του κτιρίου, από αγωγό – ταινία ορθογωνικής διατομής  30Χ3mm θερμά επιψευδαργυρομένο, πολύ καλά αγκυρωμένο στον οπλισμό της θεμελίωσης με κατάλληλους σφιγκτήρες στερέωσης και σωστά προφυλαγμένο από την επίδραση του περιβάλλοντος

–   Εγκατάσταση κατοικίας:

α) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 25 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας.

β) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 20 Α, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για την συσκευή του boiler, η οποία θα καταλήγει στον χώρο του δώματος ή της στέγης.

γ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16A και διακόπτη, για ενισχυμένο ρευματοδότη πλυντηρίου ρούχων ή ηλεκτρικού σίδερου, σιδερώματος.

δ) Μία ανεξάρτητη γραμμή με μερική ασφάλεια 16A και διακόπτη, για τους ενισχυμένους ρευματοδότες των υπνοδωματίων.

ε) Δύο γραμμές με μερικές ασφάλειες 10 Α και αντίστοιχους διακόπτες, για τον φωτισμό και τους λοιπούς ρευματοδότες της κατοικίας. Τα φωτιστικά σημεία, οι διακόπτες και οι λοιποί ρευματοδότες (εγχώριας προέλευσης, ανεγνωρισμένου• εργοστασίου κατασκευής) που προβλέπονται είναι:

ε,α) χώρoς υποδοχής-καθιστικού: θα έχει δύο διπλά φωτιστικά σημεία οροφής (κομιτατέρ) και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο).

ε,β) Υπνοδωμάτια.• Σε κάθε υπνοδωμάτιο προβλέπονται ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με δύο διακόπτες σε αντικείμενους τοίχους (αλε ρετούρ), και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο), εκ των οποίων η μία είναι για κλιματιστικό μέχρι 9000 btu.

ε, γ) Κουζίνα.• Θα έχει ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με διακόπτη, ένα σημείο ρευματοληψίας για τον απορροφητήρα, ένα σημείο ρευματοληψίας για πλυντήριο πιάτων, και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο) για το ηλεκτρικό ψυγείο και τον πάγκο εργασίας.

ε,δ) Λουτρά -wc:: Σε κάθε λουτρό και wc προβλέπεται από ένα από φωτιστικό σημείο οροφής ή τοίχου με απλό διακόπτη, και σημείο ρευματοληψίας με διακόπτη.

ε,ε) Διάδρομοι χώλ : Σε κάθε ανεξάρτητο διάδρομο ή χώλ προβλέπεται ένα φωτιστικό σημείο οροφής με απλό διακόπτη. Επίσης προβλέπεται μία παροχή για πίνακα κωδώνων.

ε,στ) Εξώστες:  Σε κάθε εξώστη προβλέπονται τρία χωνευτά φωτιστικά σημεία οροφής χωρίς τα αντίστοιχα φωτιστικά, με απλούς διακόπτες που θα βρίσκονται εντός του διαμερίσματος και στον ανάλογο οικείο χώρο. Επίσης προβλέπεται μία πρίζα με γείωση (σούκο) και καπάκι για τον εξώστη προσόψεως του καθιστικού

–   Τηλεφωνική εγκατάσταση

Στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής όπου αυτό προβλέπεται από τα εγκεκριμένα σχέδια θα κατασκευαστεί επισκέψιμο ερμάριο σύνδεσης (κατανεμητής), στο οποίο θα καταλήγουν οι τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ και θα ξεκινούν δύο ανεξάρτητες τηλεφωνικές καλωδιώσεις ανά ιδιοκτησία, οι οποίες θα διέρχονται χωνευτές, δια μέσω των κοινοχρήστων (κλιμακοστασίου), και θα καταλήγουν και οι δύο σε δύο υποδοχείς λήψεως εξωτερικού τηλεφώνου, μία πλησίον της εισόδου του διαμερίσματος και από μία στο κάθε υπνοδωμάτιο.

–   Θυροσυννενόηση-θυροτηλεόραση:

Στην οικοδομή θα κατασκευαστεί ενιαίο δίκτυο χαμηλής τάσης, από την κεντρική είσοδο της κατοικίας μέχρι κεντρικού σημείου εσωτερικά της οικοδομής, κατάλληλο για δημιουργία κλειστού κυκλώματος επικοινωνίας, οπτικής και ακουστικής. Ρητά αναφέρεται ότι δεν προβλέπεται η αγορά των θυροτηλεοράσεων της κατοικίας.

–   Εγκατάσταση συναγερμού

Στην οικοδομή θα κατασκευαστούν οι σωληνώσεις και οι καλωδιώσεις για την εγκατάσταση συναγερμού της κατοικίας. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει καλώδιο για μαγνητικές επαφές όλων των εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και της εξώπορτας, καλώδιο για 2 ραντάρ χώρου και καλώδιο για πληκτρολόγιο και πίνακα ελέγχου.

–   Κοινόχρηστο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης

Στην οικοδομή προβλέπεται να κατασκευαστεί εντοιχισμένο δίκτυο κεντρικής κεραίας τηλεόρασης, με σωληνώσεις και καλωδιώσεις οι οποίες θα καταλήγουν στο δώμα της οικοδομής για να συνδεθούν με κεντρική κοινόχρηστη κεραία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλής και πιστής λειτουργίας. .

– Ηλεκτρολογικό υλικό:

Τα εξαρτήματα (δακόπτες, ρευματοδότες, μπτουτόν) θα είναι της εταιρείας LEGRAND τύπου VALENA, ενώ οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί, τύπου HAGER.

Άρθρο 8:  Moνώσεις γενικά – μονώσεις δώματος

Η κατοικία θα μονωθεί σε κάθε επιφάνεια, είτε οριζόντια (δώματα, οροφή υπογείου) είτε κατακόρυφα έναντι θερμοκρασιακών μεταβολών (ζέστη – ψύχος). Στα γραμμικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (εξωτερικό περίβλημα: πλάκες – δοκοί – υποστυλώματα), θα ενσωματωθούν πλάκες μονωτικού υλικού της εταιρίας  DOW ή Fibran, σε πάχη όπως ορίζει η μελέτη ΚΕΝΑΚ, και όχι λιγότερο των 5εκ.

Όσο αφορά στη στεγάνωση των εξωστών, αυτή θα πραγματοποιηθεί με επαλειφόμενο  ρητινούχο τσιμεντοειδές, σε όλο το μήκος και πλάτος του εξώστη. Πέριξ των κουφωμάτων αλουμινίου, θα εφαρμοστεί με επιμέλεια, ασφαλτική μαστίχη για την εξάλειψη κινδύνου εισροής υδάτων από βροχή.

Όσο αφορά στη θερμομόνωση και υδρομόνωση των δωμάτων, στα ανώτερα επίπεδα του κτιρίου, αυτή θα γίνει ως εξής:

Θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθορισμός της επιφάνειας της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή του φράγματος υδρατμών, θα επαλειφθεί η πλάκα με δύο στρώσεις ασφαλτικού γαλακτώματος. Στη συνέχεια, θα τοποθετηθεί στρώση μονωτικών πλακών, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ, πάχους 5cm τουλάχιστον, για θερμική προστασία.

Άρθρο 9: Διακοσμητικές σκοτίες – Γύψινα

Στις οροφές των χώρων κύριας χρήσης των ιδιοκτησιών (υποδοχή, καθιστικό, διάδρομοι, κουζίνα κλπ.) θα τοποθετούνται περιμετρικές γύψινες κορνίζες συγκεκριμένων διατομών. Σε κάθε σημείο διακοπής καθώς επίσης και στις γωνίες θα στοκάρονται, προς επίτευξη τέλειου αισθητικού αποτελέσματος.

Άρθρο 10. Κιγκλιδώματα – Κάγκελα

Σε όλη την περίμετρο των εξωστών, όπου αυτή δεν έχει ολόσωμα στηθαία θα κατασκευαστούν καλαίσθητα ασφαλή κιγκλιδώματα κατασκευασμένα από μασίφ σίδηρο διαφόρων διατομών, ηλεκτροσυγκολλημένο και θα φέρουν κουπαστή από στρατζαριστό μορφοσίδερο.

Άρθρο 11. Δάπεδα – κοινόχρηστοι χώροι – κλίμακες

Δάπεδα υπνοδωματίων

Σε όλα τα υπνοδωμάτια θα τοποθετηθούν πλωτά ή προβερνικομένα δρύινα οικολογικά δάπεδα Γερμανικής εταιρείας, τριών γραμμών, πάχος 15 χιλιοστά, πλάτος 210 χιλιοστά και μήκος 220εκατοστά, με κόλλα ελεύθερη απο φορμαλεϋδη. Το βερνίκι είναι 6 στρώσεων, UV-ακριλικό Γερμανικής παραγωγής, χωρίς φορμαλεϋδη, 80γρ./τμ, με αντοχή στην υγρασία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η επιφάνεια είναι σε φυσικό χρώμα, χωρίς ελαττώματα, χωρίς Sapwood.

– Δάπεδα υπόλοιπων χώρων κύριας χρήσης

Σε όλα τα άλλα δάπεδα των ιδιόκτητων χώρων και συγκεκριμένα, σε όλους τους χώρους υποδοχής, το καθιστικό, τους διαδρόμους κυκλοφορίας και την κουζίνα, θα τοποθετηθούν δάπεδα από κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια,  εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης,  α’ διαλογής, άριστης ποιότητας, ονομαστικής αξίας 20ευρώ ανά τετραγωνικό,    από τις εταιρίες Κυπριώτης ή Veneti.

Ειδικά στα λουτρά και στα W.C, θα τοποθετηθούν στα δάπεδα και στους τοίχους, (και μέχρι ύψους 2.20μ.), κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια, εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης,  α’ διαλογής, άριστης ποιότητας, ονομαστικής αξίας πλακιδίων 25ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες Κυπριώτης ή Veneti.

–   Δάπεδα εξωστών

Τα δάπεδα των εξωστών, θα κατασκευαστούν από κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια,  εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης,  α’ διαλογής, άριστης ποιότητας, ονομαστικής αξίας πλακιδίων 20ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες Κυπριώτης ή Veneti.

–  Δάπεδα υπογείων και βοηθητικών χώρων

Ο χώρος του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα κάτω από τη σκάλα του υπογείου ορόφου, θα επικαλυφθούν από κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια,  εγχώριας ή ευρωπαϊκής προέλευσης,  β’ διαλογής και ποιότητας, ονομαστικής αξίας πλακιδίων 14ευρώ ανά τετραγωνικό, από τις εταιρίες Κυπριώτης ή Veneti.

Άρθρο 12. Θέρμανση

Η εγκατάσταση θέρμανσης επιτυγχάνεται μέσω μονοσωλήνιου συστήματος και παρέχει τη δυνατότητα αυτονομίας για κάθε επίπεδο. Η κυκλοφορία του θερμού νερού γίνεται μέσω κυκλοφορητή, η δε εγκατάσταση θα αποτελείται θα αποτελείται από το λέβητα, τον καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης, τον κυκλοφορητή, το δίκτυο σωληνώσεων, την καπνοδόχο, τα θερμαντικά σώματα, το δοχείο διαστολής (ασφάλεια) και τη δεξαμενή πετρελαίου.

Λέβητες:

Θα είναι χαλύβδινος τύπου POWERTHERM με απόδοση και θερμαινόμενη επιφάνεια σύμφωνα με τη μελέτη και κατάλληλοι για λειτουργία με καύση ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου. Ο λέβητας θα εφοδιαστεί με θερμόμετρο, μανόμετρο, κρουνό εκκένωσης και θα τοποθετηθεί κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή του. Ο λέβητας θα συνδέεται μέσω βανών προς το δίκτυο των σωλήνων και με ειδικά τεμάχια (καπναγωγός) προς την κτιστή καπνοδόχο. Εσωτερικά θα φέρει κατάλληλη πυρίμαχη επένδυση.

Καπνοδόχοι:

Θα είναι κτιστές από ειδικά τεμάχια μέχρι το απαιτούμενο ύψος και διατομής, σύμφωνα με τη μελέτη. Στο άκρον θα εφοδιαστούν με κατάλληλο κάλυμμα.

Καυστήρας:

Θα είναι τύπου RIELLO, αυτομάτου λειτουργίας και απόδοσης, σύμφωνα με τη μελέτη, θα είναι δε εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και όργανα για την αυτόματη λειτουργία του, ήτοι θερμοστάτες, θερμοδιακόπτες, φίλτρα πετρελαίου κλπ.

Κυκλοφορητής:

Θα τοποθετηθεί κυκλοφορητής θερμού νερού τύπου WILO, αθόρυβης λειτουργίας, απόδοσης και μανομετρικού ύψους σύμφωνα με τη μελέτη.

Δίκτυο Σωληνώσεων:

Η θέση και οι διαστάσεις των σωλήνων θα καθορίζονται από τη μελέτη. Οι σωλήνες εντός των διαμερισμάτων θα είναι εύκαμπτοι πολυαιθυλενίου, χωρίς διακόπτη κατά μήκος από τις ηλεκτροβάνες έως κάθε θερμαντικό σώμα, κατάλληλοι για κεντρική θέρμανση, με πλαστικό σπιράλ  περίβλημα. Οι κεντρικές στήλες θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνες σε βέργες ή σιδεροσωλήνες, κατάλληλα μονωμένες.

Θερμαντικά σώματα:

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι τύπου panel (τύπου ΤΗΕRMIC Βελγίου) κατάλληλης θερμαντικής ικανότητας. Ο αριθμός και το μέγεθός τους θα καθοριστεί από τη μελέτη. Η θέση των σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων θα καθοριστούν από τη μελέτη της κεντρικής θέρμανσης ώστε να εξυπηρετηθούν οι χώροι κάθε διαμερίσματος κατά τον καλύτερο δυνατό  τρόπο.

Δεξαμενή  πετρελαίου:

Αυτή θα είναι επαρκούς χωρητικότητας (τουλάχιστον ενός κυβικού μέτρου) πολυαιθυλενίου, με κατάλληλες ενισχύσεις και στον πυθμένα θα φέρει κρουνό καθαρισμού ή τάπα. Στην άνω πλευρά θα φέρει θυρίδα καθαρισμού. Από τη δεξαμενή θα αναχωρούν σωληνώσεις ½’’ για την τροφοδότηση του καυστήρα.

Άρθρο 13. Κουφώματα αλουμινίου – εσωτερικές ξύλινες πόρτες- ψευτόκασες εσωτερικές και εξωτερικές –   κουφώματα αλουμινίου γενικά

Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου, θα κατασκευαστούν από διατομές αλουμινίου, της εταιρείας  EUROPA, σειρά 6000, με θερμοδιακοπή, δίφυλλα επάλληλα με σήτα και ρολό ηλεκτρικό, θώρακας με προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου. Στίς κουζίνες και στα λουτρά θα είναι ανοιγόμενα, με θερμοδιακοπή, σειρά 2000, με ανάκλιση και σήτα

Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί με κρύσταλλα λευκά, ενεργειακά U=1.80, πάχους 5 + 12 κενό + 5 χιλιοστών, άριστης ποιότητας α’ διαλογής, συνολικού πάχους 22 χιλιοστών.

–  εσωτερικές ξύλινες πόρτες

Οι εσωτερικές πόρτες των χώρων, τύπου Laminate ή PVC, θα είναι ξύλινες ανοιγόμενες, Ελληνικού εργοστασίου, λείας επιφάνειας, με ενίσχυση σκελετού στους μεντεσέδες και στη κλειδαριά, γέμιση με αδρανή χαρτοκυψέλη διαμέτρου 10-15χιλ. φύλλο MDF πάχους 7χιλ. σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου, με κάσα τετράγωνη ή οβάλ, κλειδαριά τύπου Ιταλίας, δυο μεντεσέδες ρεγουλατόροι, καθώς και εσωτερικά και εξωτερικά πρεβάζια Laminate ή PVC, σε επιλογή πέντε χρωμάτων και τέλος κάσα απο πλακάζ με επένδυση, ίσια, Laminate ή PVC, με λάστιχο διατομής 4X13εκ. Πόμολα της εταιρείας BEST, σε χρώμα inox ή oro mat.

–   Θωρακισμένες πόρτες

Οι εξώπορτες των διαμερισμάτων θα είναι ασφαλείας της εταιρείας GOLDEN DOOR, με μεταλλική ατσάλινη κάσα πάχους 20/10, με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, χρώματος καφέ, διπλή θωράκιση, ενιαίο ατσάλινο ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο εξωτερικά, κλειδαριά χρηματοκιβωτίου με κύλινδρο υψίστης ασφαλείας, κινητά έμβολα πάχους 20χιλ. και 4 σταθερά πάχους 16χιλ., μηχανισμός μερικού ανοίγματος, ματάκι ευρείας γωνίας, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, ρυθμιζόμενος αεροφράχτης, επένδυση επίπεδη, εσωτερικά σε ανιγκρέ ή λάκα λευκή, επένδυση με σχέδιο παντογράφου, εξωτερικά σε ανιγκρέ ή λάκα λευκή, εσωτερικά πρεβάζια μεταξύ μεταλλικής κάσας και τοίχου, ξύλινο διακοσμητικό πηχάκι συγκράτησης της εσωτερικής επένδυσης και πόμολα και επιστόμια χρώματος μπρονζέ.

–   Πόρτες αποθηκών

Οι θύρες των αποθηκών και των λεβητοστασίων, θα είναι μεταλλικές, με ενιαίο ατσάλινο φύλλο πάχους 0,5χιλ. εξωτερικά, με νευρώσεις ειδικής διατομής εσωτερικά, κλειδαριά τύπου YALE, με γρίλιες εξαερισμού πάνω και κάτω και πόμολα, εσωτερικά και εξωτερικά από πολυαμίδιο μαύρου χρώματος.

Άρθρο 14. Χρωματισμοί

Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοίχων ήτοι χώλ- σαλόνι- κοιτώνες- κουζίνα, καθώς και οι οροφές αυτών, θα σπατουλαριστούν με ακριλικό στόκο και θα χρωματιστούν με πλαστικό.

Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοίχων και οι εξώστες, θα χρωματιστούν με τσιμεντοχρώματα, σε δύο στρώσεις, σε χρώματα σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, αφού πρώτα τριφτούν, στοκαριστούν όπου είναι απαραίτητο, καθαριστούν και προβαφούν με κατάλληλο αστάρι.

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα των εξωστών θα ελαιοχρωματιστούν  με αντισκωρικό χρώμα υψηλής αντοχής, αφού πρώτα τριφτούν, καθαριστούν και προβαφούν με μίνιο.

Όλες οι υπόλοιπες κοινόχρηστες επιφάνειες (χώροι υπογείου, οροφές κλπ), αφού πρώτα γίνει η ανάλογη προετοιμασία, θα χρωματιστούν με πλαστικό, χωρίς να σπατουλαριστούν.

Άρθρο 15. Ντουλάπες υπνοδωματίων – Ντουλάπια κουζίνας

–   Ντουλάπες υπνοδωματίων

Τα ερμάρια των υπνοδωματίων, θα κατασκευαστούν στο άνοιγμα που προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη από επώνυμα ελληνικά εργοστάσια (πχ NIKOLIDAKIS GROUP).

Το κουτί κατασκευάζεται από άριστης ποιότητας μελαμίνη 18χιλ. και αποτελείται από κάθετα χωρίσματα (ορθοστάτες) και ένα οριζόντιο χώρισμα, το οποίο είναι από μελαμίνη , πάχους 25χιλ. που συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια. Η πλάτη είναι από μελαμίνη. Κάθε ντουλάπα έχει βάθος 58εκ. και στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια ύψους 7 ή 10εκ.

Η πόρτα είναι της εταιρείας NIKOLIDAKIS GROUP  ανάγλυφο 18χιλ. Εσωτερικά οι ντουλάπες έχουν 3 σωλήνες οβάλ, 1 σειρά ράφια και 1 συρταριέρα εσωτερική με 3 συρτάρια. Το πλάτος των συρταριών είναι 90εκ. το ύψος τους 18εκ. και το βάθος τους 50εκ. Οι φάσες και οι μπάζες είναι ανάλογες με τα πορτάκια. Πόμολα τύπου ΤΟΞΟ, μήκους 16εκ. σε χρώμα αλουμίνιο ή ΜΠΑΡΑ 12εκ. σε inox.

–   Ντουλάπια  κουζίνας

Τα ερμάρια των κουζινών, θα κατασκευαστούν στα μήκη που προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη από επώνυμα ελληνικά εργοστάσια CENTRO κατηγορία ION.  Το κάσωμα θα αποτελείται από μελαμίνη 18χιλ. μπεζ, με πλάτη από μελαμίνη πάχους 8χιλ. χρώματος μπέζ και με προτρυπημένα πλαϊνά. Πορτάκι ανάγλυφο σε 9 χρωματισμούς, σοβατεπί-μπάζα πλαστικό inox ύψους 10εκ. και πόμολα ΤΟΞΟ 16εκ, τύπου ΜΠΑΡΑ, μήκους 12εκ. σε χρώμα νίκελ. Τα ερμάρια της κουζίνας θα συμπεριλαμβάνουν 1 συρταριέρα, με 2 συρτάρια ύψους 18εκ. με μεταλλικούς οδηγούς και φρένα και 1 βαγονέτο. Όλα τα ερμάρια βάσεις ή κρεμαστά, έχουν ένα ράφι, εκτός από το ερμάριο της του νεροχύτη, που έχει βάση από αλουμίνιο, ο πάγκος από βακελίτη και ο κάδος των απορριμμάτων.

Άρθρο 16. Είδη υγιεινής- μπαταρίες

–  Λουτρά – W.C

Οι νιπτήρες των λουτρών, θα είναι από υαλώδη πορσελάνη μοντέλο LIBRA ή CONECT του οίκου DOLOMITE της IDEAL STANDART, σε λευκό χρώμα, που συμπεριλαμβάνει κολώνα-βάση, πλήρως επισμαλτωμένα, σε διαστάσεις κατά κανόνα 60X46εκ. κάτοψης.    Οι λεκάνες των λουτρών,  θα είναι χαμηλής πίεσης με καζανάκια και πλαστικό κάλυμμα – καπάκι πλήρους εφαρμογής, από υαλώδη πορσελάνη του οίκου DOLOMITE της IDEAL STANDART, μοντέλο LIBRA, σε λευκό χρώμα πλήρως επισμαλτωμένες, στις διαστάσεις που προβλέπονται από τη μελέτη εφαρμογής του αρχιτέκτονα, με καζανάκια και κάθισμα, καπάκι λευκό, πλήρους εφαρμογής.

Οι μπαταρίες των χώρων υγιεινής (λουτρών & wc) θα είναι ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες, μίας λαβής για τοποθέτηση επί μίας οπής, του οίκου CILA, μοντέλο EUROPA MIX.

–   Μπαταρίες κουζίνας

Οι μπαταρίες των νεροχυτών στις κουζίνες θα είναι ορειχάλκινες επιχρωμιώμένες μίας λαβής για τοποθέτηση επί μίας οπής του οίκου CILA, μοντέλο EUROPA MIX, με καταιωνιστήρα. Ο νεροχύτης θα είναι INOX, μοντέλο LOGICA του οίκου FRANKE.